[1]
ยุธาชิต ภ., ศรีสุภักดิ์ ก. . ., และ เงินเย็น เ., “การศึกษาปริมาณซัคคารินที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นสวรรค์”, sciencenrrujournal, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 7–15, ธ.ค. 2020.