[1]
จันทะบุตร เ., ปางสุข ฐ. ., บุญหล้า ส. ., และ วรเสริม ว. ., “การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่อัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันโดยใช้วัสดุหลบซ่อน”, sciencenrrujournal, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 10–18, ธ.ค. 2020.