[1]
หงษ์สำโรง ณ., คำไธสง เ. ., กาญจนวจี ว. ., และ เนื้อทอง ว. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”, sciencenrrujournal, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 1–13, ธ.ค. 2022.