[1]
ภุโพธิ์ ณ., เคนบ้านเป้า ช., กล้าไพรี อ., และ สุวรรณแสน พ., “การแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”, sciencenrrujournal, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 10–18, ต.ค. 2021.