[1]
สังข์ศรี ธ., “การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้ข้อมูลสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์คด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”, sciencenrrujournal, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 19–28, ต.ค. 2021.