[1]
แก้วกรม พ., พันแสง ส. ., บุญสวน บ. ., และ เดชรักษา ส. ., “การประเมินการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ยืนต้น กรณีศึกษาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยลาน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”, sciencenrrujournal, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 83–91, ธ.ค. 2022.