[1]
ชูหมื่นไวย ว. ., วงศ์สุขสิน ก. ., อันทะบาล ส., สำราญรถ ส. . ., สถิตเดชกุญชร ว. ., และ ผ่านสำแดง ป., “ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกคําฝอยต่อเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส ”, sciencenrrujournal, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 92–100, ธ.ค. 2022.