[1]
วงศ์สุเมธ ภ., “การพัฒนาเกมด้านภาษา: เครื่องมือเสริมสำหรับการเรียนภาษาจีนกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในยุควิถีใหม่”, sciencenrrujournal, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 60–74, ธ.ค. 2022.