[1]
รัตนโชตินันท์ จ., “การศึกษาผลกระทบด้านการรับกำลังอัดและมลพิษสำหรับคอนกรีตสีเขียว ผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว”, sciencenrrujournal, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 34–43, ธ.ค. 2023.