[1]
ป้อมทอง บ., “การศึกษาไมโครพลาสติกในลำตะคองเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา”, sciencenrrujournal, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 85–96, มิ.ย. 2023.