อุดมพันธ์ ว., และ อ่อนน้อม เ. . “ระบบสั่งซื้อป้ายไวนิลออนไลน์ บริษัทเดอะซันมีเดีย กรุ๊ป”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 16-21, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242280.