จิตตบุตร พ. ., ปิยะศรี ศ. ., และ เปียสันเทียะ ส. . “แผ่นวัสดุเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 5, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, น. 43-52, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242652.