ยุธาชิต ภ., ศรีสุภักดิ์ ก. . ., และ เงินเย็น เ. “การศึกษาปริมาณซัคคารินที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นสวรรค์”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 7-15, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242695.