โล่ห์ทองคำ พ., รักกุศล ส. ., เผือดจันทึก ณ. ., และ วิสุทธิ ม. “ประสิทธิภาพสูตรผสมของสารสกัดจากทับทิม มะขามป้อม และพุดศุภโชค เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์เลี้ยง”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 5, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, น. 1-9, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242708.