จันทะบุตร เ., ปางสุข ฐ. ., บุญหล้า ส. ., และ วรเสริม ว. . “การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่อัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันโดยใช้วัสดุหลบซ่อน”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 5, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, น. 10-18, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/242770.