หงษ์สำโรง ณ., คำไธสง เ. ., กาญจนวจี ว. ., และ เนื้อทอง ว. . “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 1-13, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/243458.