ภุโพธิ์ ณ., เคนบ้านเป้า ช., กล้าไพรี อ., และ สุวรรณแสน พ. “การแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2021, น. 10-18, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/243995.