สังข์ศรี ธ., เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อ. ., กรมโพธิ์ ส. ., พนมจีระสวัสดิ์ จ. ., ชำนาญพล โ. ., ทองดี เ., และ เดิมสันเทียะ อ. . “การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้ข้อมูลสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์คด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2021, น. 19-28, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/244605.