แก้วกรม พ., พันแสง ส. ., บุญสวน บ. ., และ เดชรักษา ส. . “การประเมินการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ยืนต้น กรณีศึกษาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยลาน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 83-91, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/245581.