ชูหมื่นไวย ว. ., วงศ์สุขสิน ก. ., อันทะบาล ส., สำราญรถ ส. . ., สถิตเดชกุญชร ว. ., และ ผ่านสำแดง ป. “ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกคําฝอยต่อเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 92-100, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/245908.