ดลวิทยาคุณ อ. ., อัศวมงคลศิริ พ. ., ไชยวนาเลิศ พ. ., สังข์ทอง จ., และ ล้านคำ พ. . “การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในพุดดิ้งน้ำนมข้าวโพดเสริมอะโวคาโด”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 33-42, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/245979.