วงศ์สุเมธ ภ. “การพัฒนาเกมด้านภาษา: เครื่องมือเสริมสำหรับการเรียนภาษาจีนกลางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในยุควิถีใหม่”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 60-74, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/246137.