รังสูงเนิน ธ., จอหอนอก ป., โพธิ์โหน่ง ป., และ จันทร์เอี่ยม ส. “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมในคาบวงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา วี 1851 โอไรโอนิส”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 24-33, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/247329.