รัตนโชตินันท์ จ. “การศึกษาผลกระทบด้านการรับกำลังอัดและมลพิษสำหรับคอนกรีตสีเขียว ผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 34-43, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/247409.