ถีสูงเนิน ป. ., ศรีตระกูล ศ., และ เวชสิทธิ์ ภ. “การพัฒนาเกมสยองขวัญตามระดับความกลัว”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 22-31, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/247783.