ป้อมทอง บ., สุริยะพงศ์ โ. ., พรกวีรัตน์ ว. ., ชัยมีแรง ม., วงค์คำ ม. ., อาจชัยภูมิ ว. ., และ วัชรปาณ ช. . “การศึกษาไมโครพลาสติกในลำตะคองเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 85-96, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/249086.