ภัยแคล้ว ก., ปิลันธนานนท์ น., ณรงค์เลิศฤทธิ์ ศ., และ จงกลกลาง ส. “คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว”. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 44-54, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/article/view/251977.