[1]
ประทีปอรุโณทัย เ., ผาพันธ์ ว. และ ชนาเนตร ช. 2020. การพยากรณ์ค่ากระแสไฟฟ้าในกระบวนการชุบทองแดงด้วยกระแสไฟฟ้าในการผลิตแผ่น PCB โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 6, 1 (มิ.ย. 2020), 54–70.