[1]
ขำไข อ., สโมสรสุข ว., ศรีนุตตระกูล ว., ธิมาชัย เ. และ สโมสรสุข เ. 2019. การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในตัวอย่างดินจากพื้นที่ราบโดยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 5, 2 (ธ.ค. 2019), 25–35.