[1]
หอมทอง ส. และ ถกลพงศ์เลิศ ค. 2019. การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมด และ Salmonella ของพริกขี้หนูในระหว่างการเพาะปลูก และกระบวนการสู่ตลาด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 5, 2 (ธ.ค. 2019), 60–71.