[1]
ม่วงธนัง ช., มังสิงห์ ส. และ จิระวิชิตชัย น. 2021. Development of a credit scoring model using data mining techniques: การพัฒนาแบบจำลองการพิจารณาให้คะแนนสินเชื่อโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 7, 1 (มิ.ย. 2021), 82–93.