[1]
ธรรมศรี ว. , พรมอุทัย ส. , บุษยาตรัส ว. และ ศาลางาม ส. 2021. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ: Knowledge, attitude and chemical insecticide use behavior of corn farmers in Sriratana district, Sisaket province. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 7, 2 (ธ.ค. 2021), 71–81.