[1]
คำพันธ์ ช., ภูวันนา ร. , พงศ์นราทร ภ. , จันทร์แอ เ. , โอนอ่อน ว. และ ภักดี น. 2022. การเปรียบเทียบปริมาณกรดโรสมารินิกของสารสกัดหญ้าหนวดแมวด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 8, 2 (ธ.ค. 2022), 81–91.