(1)
เด่นไชยรัตน์ ช.; นทีธนสมบัติ ก.; กสิผล ท. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ในชุมชน. scihcu 2020, 6, 46-57.