(1)
ประทีปอรุโณทัย เ.; ผาพันธ์ ว.; ชนาเนตร ช. การพยากรณ์ค่ากระแสไฟฟ้าในกระบวนการชุบทองแดงด้วยกระแสไฟฟ้าในการผลิตแผ่น PCB โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง. scihcu 2020, 6, 54-70.