(1)
ขำไข อ.; สโมสรสุข ว.; ศรีนุตตระกูล ว.; ธิมาชัย เ.; สโมสรสุข เ. การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในตัวอย่างดินจากพื้นที่ราบโดยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS). scihcu 2019, 5, 25-35.