(1)
อุตมะสิริเสนี ช.; ชาติปรีชา พ. เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับทำนายทักษะด้านโปรแกรมประยุกต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในยุคดิจิทัล. scihcu 2019, 5, 84-93.