(1)
สร้อยแก้ว ก.; กุมพล บ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยในปี 2559. scihcu 2018, 4, 50-65.