(1)
วงค์สารี ช. บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการชะลอภาวะสมองเสื่อม ระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ. scihcu 2018, 4, 102-111.