(1)
ม่วงธนัง ช.; มังสิงห์ ส. .; จิระวิชิตชัย น. . Development of a Credit Scoring Model Using Data Mining Techniques: การพัฒนาแบบจำลองการพิจารณาให้คะแนนสินเชื่อโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. scihcu 2021, 7, 82-93.