(1)
ไชยลาภ เ.; นวลใย ธ. ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของส้มควาย: Total Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Sub-Fractions from Stem Barks of Garcinia Pedunculata. scihcu 2021, 7, 42-51.