(1)
ธรรมศรี ว. .; พรมอุทัย ส. .; บุษยาตรัส ว. .; ศาลางาม ส. . ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ: Knowledge, Attitude and Chemical Insecticide Use Behavior of Corn Farmers in Sriratana District, Sisaket Province. scihcu 2021, 7, 71-81.