(1)
คำพันธ์ ช.; ภูวันนา ร. .; พงศ์นราทร ภ. .; จันทร์แอ เ. .; โอนอ่อน ว.; ภักดี น. . . การเปรียบเทียบปริมาณกรดโรสมารินิกของสารสกัดหญ้าหนวดแมวด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. scihcu 2022, 8, 81-91.