หางแก้ว ช.; สินสมบูรณ์ทอง จ.; ศุภภากร ธ. การทำนายการเลือกประเภทประกันภัยของลูกค้า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 6, n. 2, p. 81–95, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243698. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.