ประทีปอรุโณทัย เ.; ผาพันธ์ ว.; ชนาเนตร ช. การพยากรณ์ค่ากระแสไฟฟ้าในกระบวนการชุบทองแดงด้วยกระแสไฟฟ้าในการผลิตแผ่น PCB โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 6, n. 1, p. 54–70, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243713. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.