ขำไข อ.; สโมสรสุข ว.; ศรีนุตตระกูล ว.; ธิมาชัย เ.; สโมสรสุข เ. การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในตัวอย่างดินจากพื้นที่ราบโดยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 5, n. 2, p. 25–35, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243721. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.