หอมทอง ส.; ถกลพงศ์เลิศ ค. การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมด และ Salmonella ของพริกขี้หนูในระหว่างการเพาะปลูก และกระบวนการสู่ตลาด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 5, n. 2, p. 60–71, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243724. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.