อุตมะสิริเสนี ช.; ชาติปรีชา พ. เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับทำนายทักษะด้านโปรแกรมประยุกต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในยุคดิจิทัล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 5, n. 2, p. 84–93, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243726. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.