สร้อยแก้ว ก.; กุมพล บ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยในปี 2559. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 4, n. 2, p. 50–65, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243764. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.