วงค์สารี ช. บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการชะลอภาวะสมองเสื่อม ระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 4, n. 2, p. 102–111, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243775. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.